^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chính sách sử dụng cán bộ khoa học trẻ và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

15-4KD1

Nhằm thu hút, bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc; mục tiêu đến năm 2020, thu hút ít nhất 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ (sinh viên tốt nghiệp xuất sắc không quá 25 tuổi, thạc sĩ không quá 28 tuổi và tiến sĩ khoa học không quá 35 tuổi)vào các lĩnh vực công tác của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp nhà nước, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 86-KL/TW về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Trong bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Kết luận đưa ra (chính sách phát hiện ngay từ cơ sở và thực tiễn công tác; chính sách tuyển dụng trực tiếp không qua thi tuyển; chính sách đào tạo, bồi dưỡng sau tuyển dụng và chính sách sử dụng) có thể thấy nhiệm vụ, giải pháp được quan tâm và đáng lưu ý nhất là chính sách sử dụng cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Theo đó, sau khi tuyển dụng được bố trí công tác, tạo điều kiện về môi trường làm việc; được tôn trọng, phân công, bố trí công việc phù hợp ngành nghề được đào tạo; được đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc thuận lợi để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; được tạo điều kiện để tiếp cận, khai thác thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, dựa vào kết quả công tác, sẽ lựa chọn đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được xem xét, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương ở cấp huyện trở lên, kể cả cán bộ đó chưa là Đảng viên (trừ các cơ quan tham mưu của cấp uỷ, tổ chức đảng và lực lượng vũ trang). Về chế độ tiền lương, nhà ở và bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch đối với người công tác trong các cơ quan hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như sau:

Tiền lương: Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được hưởng hệ số lương 4,40, bậc 1/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ được hưởng hệ số lương 4,74 bậc 2/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Những người đã tuyển dụng và được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo thạc sĩ sau khi tốt nghiệp được hưởng hệ số lương 4,47, bậc 2/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 5,08, bậc 3/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩđược hưởng hệ số lương 5,08, bậc 3/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Những người đã tuyển dụng và được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo tiến sĩ sau khi tốt nghiệp được hưởng hệ số lương 5,08, bậc 3/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 5,42, bậc 4/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ khoa họcđược hưởng hệ số lương 5,42, bậc 4/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Những người đã tuyển dụng và được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo tiến sĩ sau khi tốt nghiệp được hưởng hệ số lương 5,42, bậc 4/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương. Cứ mỗi năm công tác trước đây được cộng thêm hệ số chênh lệch 0,11 nhưng không vượt quá hệ số 5,76, bậc 5/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Nhà ở: Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được thuê nhà công vụ hoặc vay tiền mua nhà trả góp từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi theo quy định của Chính phủ, thời gian vay từ 10 đến 15 năm. Cán bộ khoa học trẻ được thuê nhà công vụ hoặc ưu tiên mua nhà ở theo chính sách về nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức của Nhà nước theo chế độ trả góp từ 10 đến 25 năm.

Bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch: Sau 3 năm công tác nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch, thì được xét bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương không qua thi nâng ngạch. Trong thời gian công tác nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc được đặc cách nâng sớm một bậc lương; được đặc cách nâng ngạch công chức không qua thi nâng ngạch.

Ngoài ra, các cán bộ thuộc đối tượng này còn được hưởng chính sách tôn vinh như khen thưởng kịp thời, ghi danh người hiền tài.

Dự kiến, chính sách này sẽ được thực hiện trong quý 3 năm 2014, Bộ chính trị đã giao cho Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình bổ sung, điều chỉnh các quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện.

Với chính sách thu hút nhân tài nói trên, hy vọng rằng sẽ có nhiều người tài cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa, kinh tế còn khó khăn; hạn chế tình trạng chảy máu chất xám ra nước ngoài và khu vực ngoài Nhà nước như hiện nay; nguồn nhân lực chất lượng cao này sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh  nước nhà trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Kết luận số 86-KL/TW năm 2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

 

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube