^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng trong Đoàn viên thanh niên tại khoa Kinh tế - QTKD

1. Thực trạng công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng trong đoàn viên thanh
niên tại khoa kinh tế - QTKD
Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong Đoàn viên thanh niên là một
nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ
chức cơ sở đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho
Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của LCĐ khoa kinh tế -
QTKD. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn TNCS HCM là đội dự bị tin cậy của Đảng,
thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”
Thời gian qua, Chi ủy khoa kinh tế - QTKD luôn có kế hoạch chủ động tạo nguồn,
bồi dưỡng những quần chúng ưu tú có ý thức tích cực phấn đấu đứng vào hàng ngũ của
Đảng, để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Chi bộ cũng đã thực hiện tốt vai trò
lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Đoàn thành niên, công đoàn và các câu lạc bộ. Do đó,
các hoạt động Đoàn có sức lan tỏa, có ý nghĩa thiết thực và tạo được hiệu ứng tốt trong
đoàn viên thanh niên khoa kinh tế - QTKD. Bên cạnh đó, BCH Liên chi Đoàn cũng đã
đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về Đảng, tham gia đấu tranh
bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động
“Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam’, tham
mưu cho Đảng lãnh đạo công tác thanh niên, tích cực tham gia góp ý xây dựng cấp uỷ và
đảng viên; tăng cường bồi dưỡng và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho
Đảng. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, LCĐ khoa đã giới thiệu cho chi bộ kết nạp được 1
đảng viên mới, là em Nguyễn Thị Linh, lớp k12 QTKD và giới thiệu đi học bồi dưỡng
cảm tình đảng 9 quần chúng ưu tú là 9 đoàn viên sinh viên ưu tú.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên của chi bộ gặp một
số khó khăn vì số lượng sinh viên ngày càng giảm. Mặt khác, cũng có một bộ phận sinh
viên không có động cơ chính trị đúng đắn, cho rằng ra trường sẽ làm việc cho công ty tư
nhân hoặc công ty nước ngoài mà ở đó không có tổ chức đảng nên cũng không cần thiết
phải phấn đấu trở thành đảng viên. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, để phòng ngừa dịch
bệnh Covid-19, trường đã chuyển hướng đào tạo theo hình thức trực tuyến (online), tác
động trực tiếp tới phương thức học tập và tổ chức các hoạt động thu hút sinh viên tham
gia các hoạt động phong trào, làm cho công tác phát triển đảng viên trong sinh viên càng
khó khăn hơn.

2. Một số giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng trong đoàn
viên thanh niên tại khoa kinh tế - QTKD trong thời gian tới.
Trong thời gian tới, nhằm giúp công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên
trng đoàn viên khoa kinh tế - QTKD đạt hiệu quả hơn, tôi xin đề xuất một số giải pháp
sau:
- Về phía chi bộ khoa
+ Chi bộ phải làm tốt công tác tạo nguồn. Thông qua hoạt động của LCĐ, các đoàn
thể, của nhà trường để Chi bộ nắm chắc và đánh giá đúng quần chúng là sinh viên tích
cực. Từ đó cử đi học lớp cảm tình đảng và phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, giao
nhiệm vụ cụ thể để thử thách, rèn luyện. Kịp thời đóng góp ý kiến, biểu giương những cố
gắng, đồng thời uốn nắn những hạn chế lệch lạc, để dẫn dắt các quần chúng ưu tú phấn
đấu đủ tiêu chuẩn, để trở thành Đảng viên của Đảng.
+ Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ Đảng, nâng cao chất lượng sinh
hoạt và hoạt động của Chi bộ, tính tiên phong gương mẫu của mỗi Đảng viên, để quần
chúng thêm tin yêu Đảng và có chí hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên.
+ Tổ chức các buổi gặp gỡ, nói chuyện giữa chi bộ với đoàn viên sinh viên nhằm
tuyên truyền lý tưởng chính trị đúng đắn, giúp đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng,
có hướng phấn đấu, rèn luyện trong học tập cũng như trong cuộc sống.
- Về phía LCĐ khoa
+ LCĐ phải theo dõi, cập nhật thường xuyên số lượng sinh viên là đoàn viên ưu tú,
có đủ tiêu chuẩn hai kì liên tiếp đạt đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho chi bộ cử đi học lớp
cảm tình đảng.
+ Đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức cho đoàn viên thanh niên về tầm quan trọng
của công tác phát triển đảng viên; giúp đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng, có hướng
phấn đấu, rèn luyện trong học tập cũng như trong cuộc sống.
+ Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào, tổ chức các hoạt động
thiết thực, bổ ích, thu hút sinh viên tham gia các hoạt động phong trào.
- Về phía sinh viên
+ Tích cực học tập nâng cao trình độ, có chuyên môn Khá trở lên và có động cơ
phấn đầu tốt, và ý thức tự học cao. Tích cực gương mẫu tham gia phong trào của LCĐ
khoa, của nhà trường
+ Tu dưỡng đạo đức trong sáng, lành mạnh

+ Có lý tưởng chính trị đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng pháp luật của
Nhà nước và kỷ luật của nhà trường; không vi phạm quy chế chuyên môn, quy định của
nhà trường.

Tài liệu tham khảo

1. Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy khoa kinh tế - QTKD năm 2019, 2020, 2021.
2. Báo cáo công tác Đảng chi ủy khoa kinh tế - QTKD năm 2019, 2020, 2021.
3.https://dangcongsan.vn/xay-dung-chinh-don-dang-nhung-viec-can-lam-ngay/tin-tuc/day-
manh-cong-tac-phat-trien-dang-vien-trong-doan-vien-thanh-nien-615773.html

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube