^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Mức lương cơ sở và sự biến động qua các năm

Mức lương cơ sở và sự biến động qua các năm

Hoàng Thị Oanh – Khoa KT&QTKD

Trong nhiều năm trở lại đây, mức lương cơ sở liên tục tăng để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sống của đối tượng cán bộ, công chức, viên chức. Vậy mức lương cơ sở là gì? Sự biến động của mức lương cơ sở qua những năm gần đây như thế nào? Những vấn đề này sẽ được đề cập trong bài viết dưới đây.

  1. Mức lương cơ sở là gì?

Lương cơ sở là mức lương được đề cập đến rất nhiều trong các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ bảo hiểm xã hội được tính dựa vào mức lương cơ sở. Tuy nhiên, không có văn bản nào định nghĩa cụ thể lương cơ sở là gì. Hiện nay, tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP, Chính phủ đề cập đến lương cơ sở như sau:

“1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

  1. a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
  2. b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
  3. c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở”

Như vậy, mặc dù không có định nghĩa lương cơ sở là gì nhưng có thể hiểu đây là mốc lương tối thiểu, được dùng để tính lương trong các bảng lương, phụ cấp… của cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biêt và lực lượng vũ trang.

  1. Biến động mức lương cơ sở qua các năm

Hiện nay, mức lương cơ sở đang được áp dụng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1,49 triệu đồng/tháng áp dụng từ ngày 01/7/2019 đến hiện tại. Dự kiến từ 01/7/2023, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Dưới đây là tổng hợp mức lương cơ sở qua các năm:

 

 

 

Thời điểm áp dụng

Lương cơ sở (đồng/tháng)

Mức tăng

(đồng/tháng)

Căn cứ pháp lý

Từ 01/10/2004 - hết 30/9/2005

290.000

-

Nghị định 203/2004/NĐ-CP

Từ 01/10/2005 - hết 30/9/2006

350.000

60.000

Nghị định 118/2005/NĐ-CP

Từ 01/10/2006 - hết 31/12/2007

450.000

100.000

Nghị định 94/2006/NĐ-CP

Từ 01/01/2008 - hết 30/4/2008

540.000

90.000

Nghị định 166/2007/NĐ-CP

Từ 01/5/2009 - hết 30/4/2009

650.000

110.000

Nghị định 33/2009/NĐ-CP

Từ 01/5/2010 - hết 30/4/2011

730.000

80.000

Nghị định 28/2010/NĐ-CP

Từ 01/5/2011 - hết 30/4/2012

830.000

100.000

Nghị định 22/2011/NĐ-CP

Từ 01/5/2012 - 30/6/2013

1.050.000

220.000

Nghị định 31/2012/NĐ-CP

Từ 01/7/2013 - hết 30/4/2016

1.150.000

100.000

Nghị định 66/2013/NĐ-CP

Từ 01/5/2016 - hết 30/6/2017

1.210.000

60.000

Nghị định 47/2016/NĐ-CP

Từ 01/7/2017 - hết 30/6/2018

1.300.000

90.000

Nghị định 47/2017/NĐ-CP

Từ 01/7/2018 - hết 30/6/2019

1.390.000

90.000

Nghị định 72/2018/NĐ-CP

Từ 01/7/2019 - hết 30/6/2019

1.490.000

100.000


Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Từ 01/7/2023 trở đi

1.800.000

310.000

Nghị quyết 69/2022/QH15

  1. Một số vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý liên quan đến mức lương cơ sở

Mặc dù theo quy định thì mức lương cơ sở không áp dụng cho người làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức. Những người làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức sẽ áp dụng lương tối thiểu vùng, tuy nhiên doanh nghiệp sẽ phải lưu ý một số quy đinh sau có liên quan đến mức lương cơ sở:

Thứ nhất, về tính trợ cấp thai sản:

Mức trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

- Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

- Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy với mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng, thì mức trợ cấp một lần khi sinh con = 1.490.000 đồng x 02 = 2.980.000 đồng.

Thứ 2, về mức tối đa đóng BHXH, BHYT:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, với mức lương tối thiểu hiện hành thì lương đóng BHXH bắt buộc tối đa từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023 là 29.800.000 đồng/tháng.

 

            Tài liệu tham khảo

            Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Luật Bảo hiểm xã hội 2014 

https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/tong-hop-muc-luong-co-so-qua-cac-nam-230-16476-article.html

 

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube