^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Ở VIỆT NAM

Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển nông nghiệp. Trong thời gian qua sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp của nước ta không ngừng gia tăng. Cùng với xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật thì nông nghiệp không chỉ áp dụng những biện pháp sản xuất, thâm canh như trước mà càng phải tiến tới áp dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các sản phẩm nông nghiệp tiêu thụ trong nước cũng như nhu cầu xuất khẩu trên thế giới. Chính vì vậy, việc sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao là xu hướng tất yếu và ngày càng được đầu tư, quan tâm. Sau đây là một số biện pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam.

  1. Giải pháp về khoa học công nghệ

Ngày nay khoa học công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với tất cả các ngành kinh tế, trong đó có ngành nông nghiệp. Chính vì vậy, muốn phát triển nông nghiệp công nghệ  cao thì điều kiện tất yếu là phát ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất

Bên cạnh đó cần hoàn thiện về tổ chức, chuyển giao công nghệ sản xuất cho từng loại cây trồng vật nuôi; mở rộng thị trường xuất khẩu theo mô hình liên kêt chuỗi giá trị hàng hóa để phát huy lợi thế sản phẩm nông nghiệp.

Xây dựng các mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào phục vụ sản xuất nông nghiệp; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, viện, các tổ chức khoa học công nghệ để ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại vào trong sản xuất.

  1. Giải pháp đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nhân lực có vai trò quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Vì vậy cần phải đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực học tập và nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp như công nghệ sinh học, chế tạo máy móc phục vụ nông nghiệp, sơ chế, kỹ thuật nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời cần đào tạo nâng cao kỹ thuật, kỹ năng cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu kỹ thuật của doanh nghiệp, đào tạo tay nghề ngắn hạn và thường xuyên cho nông dân. Thường xuyên tập huấn cho doanh nghiệp, nông dân về kiến thức công nghệ cao, khuyến khích triển khai các hoạt động ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

  1. Giải pháp về vốn

Nguồn vốn rất quan trọng đối với việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Do đó, nhà nước cần có các chính sách tạo điều kiện thuận lợi về vốn để các doanh nghiệp có nhu cầu có thể tiếp cận được nguồn vốn để phát triển các hoạt động nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

  1. Giải pháp về thị trường và các dịch vụ hỗ trợ

Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xúc tiến thị trường thông qua nhiều hình thức như tham gia hội thảo, hội chợ ở nước ngoài; hỗ trợ các doanh nghiệp và  nông dân xây dựng thương hiệu nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các website quảng bá thông tin sản phẩm. Tạo ra cầu nối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua các kênh hỗ trợ và kết nối

  1. Giải pháp về thông tin, tuyên truyền sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Các doanh nghiệp nông nghiệp cần phải được hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp cận các thông tin về các nghiên cứu, các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, thông tin thị trường,…đồng thời nhà nước cần có các chính sách ưu đãi về đất đai, quy hoạch phát triển, vốn,… để khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư để phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. http://www.lyluanchinhtri.vn/home/index.php/thuc-tien/item/2606-phat-trien-nong-nghiep-cong-nghe-cao-nhung-rao-can-va-giai-phap-khac-phuc.html
  2. http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/phat-trien-nong-nghiep-o-viet-nam-thoi-cong-nghe-40-309470.html
  3. http://laodong.vn/kinh-te/phat-trien-nong-nghiep-cong-nghe-cao-la-van-de-then-chot-trong-thoi-ky-cach-mang-cong-nghe-40-635854.ldo
  4. http://lyluanchinhtrivatruyenthong.vn/chuyen-doi-so-trong-nong-nghiep-nham-phat-trien-ben-vung-nganh-nong-nghiep-viet-nam-p25931.html
Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube