^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Thông tư số 67/2023/TT-BTC siết chặt quản lý về kinh doanh bảo hiểm

Ngày 02/11/2023  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2023/TT-BTC quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (Thông tư số 67).

Thông tư số 67 gồm 7 chương, 62 điều và 13 phụ lục nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Đặc biệt, Thông tư số 67 đưa ra nhiều quy định mới nhằm nâng cao chất lượng tư vấn bảo hiểm nói chung và tư vấn bảo hiểm qua các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nói riêng. Nhiều yêu cầu mới đặt ra với đại lý bảo hiểm, đặc biệt là ngân hàng khi bán chéo bảo hiểm được lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm lưu ý khi thực thi Thông tư số 67 từ đầu tháng 11. Nhờ đó, nâng cao chất lượng tư vấn, tránh việc “ép” khách hàng tham gia bảo hiểm...

Đối với quy định liên quan đến đại lý bảo hiểm

Tại khoản 4 Điều 129 Luật Kinh doanh bảo hiểm, Thông tư số 67 có sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành. Theo đó, tăng hoa hồng đại lý bảo hiểm nghiệp vụ bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, đồng thời thay đổi tỷ lệ hoa hồng năm thứ nhất của bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm liên kết đơn vị; quy định mức thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm và các quyền lợi khác theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Thông tư số 67 quy định rõ, trong quá trình tư vấn sản phẩm bảo hiểm, đại lý bảo hiểm hoặc nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải cung cấp đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, sử dụng các tài liệu do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cung cấp; không được tự ý xây dựng tài liệu giới thiệu sản phẩm, tài liệu minh họa bán hàng hoặc tự ý thay đổi nội dung các tài liệu này.

Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

Đại lý bảo hiểm cá nhân hoặc nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm trực tiếp thực hiện đại lý bảo hiểm phải giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm quyền lợi của sản phẩm và các đặc thù của sản phẩm bảo hiểm, yêu cầu bên mua bảo hiểm xác nhận vào các tài liệu theo quy định. Đồng thời, phải thực hiện ghi âm một số nội dung liên quan đến việc tư vấn sản phẩm bảo hiểm tại thời điểm bên mua bảo hiểm ký Bản yêu cầu bảo hiểm. Nội dung ghi âm phải đảm bảo tối thiểu các thông tin: tên, số chứng chỉ đại lý bảo hiểm; nội dung tư vấn của đại lý, quyền lợi đầu tư và rủi ro khi tham gia sản phẩm liên kết đầu tư; mức phí và điều kiện để nhận các quyền lợi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm; thời hạn đóng phí bên mua bảo hiểm lựa chọn để xác nhận phù hợp với năng lực tài chính của bên mua; thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm, quyền, nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm và điều kiện để được hưởng quyền lợi…

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm không được tư vấn, giới thiệu, chào bán, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trong thời hạn trước và sau 60 ngày giải ngân toàn bộ khoản vay.

Thông tư số 67 cũng quy định các ngân hàng hoạt động đại lý phải tư vấn rõ cho khách hàng các sản phẩm bảo hiểm được phân phối qua tổ chức tín dụng không phải là sản phẩm của tổ chức tín dụng và việc tham gia sản phẩm bảo hiểm không phải là điều kiện bắt buộc để sử dụng các dịch vụ, sản phẩm khác của tổ chức tín dụng. Để tăng cường trách nhiệm giám sát và đảm bảo chất lượng của hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng, Thông tư số 67 quy định các tổ chức tín dụng hoạt động đại lý bảo hiểm phải thiết lập bộ phận chuyên trách để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm. Đồng thời, phải có quy trình giám sát và kiểm soát chất lượng việc thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm của các nhân viên trong tổ chức đại lý. Quy trình này phải đảm bảo các nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý tuân thủ đúng các nguyên tắc hoạt động đại lý, các nội dung được ủy quyền tại hợp đồng đại lý và quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dài hạn, có giá trị hoàn lại

 Doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm cung cấp bản giấy tài liệu tóm tắt cho bên mua bảo hiểm và phải có xác nhận của bên mua bảo hiểm để giúp người mua bảo hiểm dễ dàng tiếp cận hơn với các thông tin, hiểu rõ hơn về sản phẩm, quyền và nghĩa vụ khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trước khi quyết định giao kết hợp đồng…Thời gian cân nhắc 21 ngày tham gia bảo hiểm được xác định kể từ khi bên mua bảo hiểm xác nhận đã nhận được các tài liệu nêu trên.

Với những quy định tổng thể nêu trên, cùng với việc tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra với các doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức tín dụng, lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm kỳ vọng trong thời gian tới, thị trường bảo hiểm sẽ minh bạch hóa và nâng cao chất lượng tư vấn bảo hiểm nói chung, của các tổ chức tín dụng nói riêng, nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube