Giới thiệu Chi bộ Khoa Kinh tế - QTKD

CHI BỘ KHOA

1. Bí Thư Chi Bộ   

Đồng Chí: Trần Thu Thủy

Học hàm - Học vị:  Tiến sĩ

Địa chỉ: Thành Phố Hà Tĩnh

Điện Thoại:0936.027.393

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Phó Bí thư Chi Bộ

Đồng Chí: Đặng Thị Kim Oanh

Học hàm- Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0988.092.903

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Ủy Viên

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Trang

Học hàm- Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0963.047.739

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.