Công đoàn khoa KT-QTKD

CÔNG ĐOÀN

  1. Chủ tịch:

Thạc sỹ: Nguyễn Thị Kim Dung

 E-mail: dung.nguyenthikimThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0946.020.238

  1. Phó chủ tịch

Thạc sỹ: Bùi Minh Quỳnh

 E-mail: quynh.buiminhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0985.112.922