Hội đồng khoa học

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

1. Chủ tịch

TS. Trần Thu Thủy

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0936.602.7393

2. Thư ký

+ Ths. Phan Thị Ái

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0393.780.607

3. Thành viên

+ TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Ths. Trương Thị Phương Thảo

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Ths. Đặng Thị Kim Oanh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.