Thư mời viết bài hội thảo Quốc tế về Quản lý môi trường và phát triển bền vững tại trường Đại học Hà Tĩnh