Thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo Quốc tế về Quản lý môi trường và Phát triển bền vững tại trường đại học Hà Tĩnh