^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Chứng khoán

Tai lieu ke toan may

Tăng mức tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn lên 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên

Tín dụng HSSV là việc các TCTD cấp cho HSSV một khoản tiền nhất định trên nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định, nhằm hỗ trợ HSSV có thêm nguồn tài chính để đóng học phí, chi trả các khoản sinh hoạt phí, tiền mua tài liệu trong quá trình học tập.

Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có vai trò vô cùng quan trọng. Chương trình đã giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, tạo tiền đề thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có qua đào tạo cho đất nước. góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giúp Chính phủ phân phối lại nguồn tài chính cho các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công bằng hơn, góp phần mở rộng quy mô giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Ngày 01/12/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1656/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV. Theo đó, mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 15/6/2017 thì từ ngày 01/12/2019 mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 1 triệu đồng/tháng/HSSV.

NHCSXH là loại hình Ngân hàng chuyên biệt được Chính phủ các nước thiết lập, chuyên cho vay các đối tượng chính sách theo quy định của Chính phủ. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật hiện hành, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ 01/12/2019 đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo báo cáo của NHCSXH, tính đến ngày 31/10/2019, chương trình tín dụng HSSV có hoàn cảnh khó khăn có dư nợ đạt trên 10.978 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng dư nợ với hơn 401.000 khách hàng còn dư nợ. Đây là chương trình tín dụng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc cả về kinh tế, chính trị và xã hội, tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội, sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Các tin khác