Kế hoạch Tổ chức thi và Danh sách phòng thi Chuẩn đầu ra tháng 11 năm 2014

http://htu.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-to-chuc-thi-va-danh-sach-phong-thi-chuan-dau-ra-thang-9-nam-2014.html