^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bộ môn kinh tế

 

Phó trưởng bộ môn:

- Thạc sỹ: Trương Thị Phương Thảo

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0934.352.620

Danh sách đội ngũ giảng viên

 1.  

  Họ và tên

  Học hàm-học vị

  Email

  Điện Thoại

  1.                    

  Trương Thị Phương Thảo

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0934.352.620

  2.                    

  Trần Nữ Hồng Dung

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  01244.326.949

  3.                    

  Đặng Thị Thanh Bình

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0983.144.365

  4.                    

  Đặng Thị Kim Oanh

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0988.092.903

  5.                    

  Phan Thị Ái

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  01693.780.607

  6.                 

  Lê Thị Tịnh

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0919.998.682

  7.                 

  Trần Quốc Hưng

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0988.746.456

  8.                 

  Nguyễn Thị Thương (TC)

  Thạc sỹ - NCS

  thươThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0978.929.499

  9.                 

  Lê Thị Thu

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0985.516.729

  10.                 

  Nguyễn Thị Thương (KT)

  Thạc sỹ - NCS

  thuoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0978.929.499

  11.                 

  Lê Thị Quyên

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0975.100.685

  12.                 

  Lê Thị Thu Hoài

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0962.999.167

  13.                 

  Hoàng Thị Oanh

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0979.027.901

  14.

  Nguyễn Thị Dung

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0377.299.009

  15.

  Phạm Thị Hà An

  Thạc sỹ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  0917.557.806

Những điểm mới tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành một số các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế, trong đó Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/12/2020 và được áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2021.

Một số quy định về khai thuế GTGT đối với doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh giữa tổ chức và cá nhân; khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 3 quý… được quy định rõ tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP như sau:

Một là, Về việc khai thuế GTGT đối với doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh giữa tổ chức và cá nhân

 Tại điểm c khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định rõ các Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân thì cá nhân không trực tiếp khai thuế.Việc khai thuế GTGT sẽ được tổ chức có trách nhiệm thực hiện đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế của tổ chức mà không phân biệt hình thức phân chia kết quả hợp tác kinh doanh, đồng thời khai thay và nộp thay thuế TNCN cho cá nhân hợp tác kinh doanh.Đối với trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế, mà cá nhân có ngành nghề đang hoạt động cùng với ngành nghề hợp tác kinh doanh với tổ chức thì tổ chức và cá nhân tự thực hiện khai thuế tương ứng với kết quả thực tế hợp tác kinh doanh theo quy định.

Hai là, Về khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP chỉ thay đổi quy định chủ thể khai, và nộp thuế TNCN (từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn). Cụ thể: Tại điểm d khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định, đối với cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán cùng loại…Như vậy, thay vì cá nhân tự khai thì quy định tổ chức có trách nhiệm khai thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán, cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn.

Ba là,Về tạm nộp thuế TNDN 3 quý

Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 có quy định đối với thuế TNDN, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp theo quý và quyết toán thuế theo năm. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã sửa đổi quy định về nghĩa vụ tạm nộp thuế TNDN theo quý. Cụ thể, tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.Trong trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

            Bốn là, Đối với việc phân bổ nghĩa vụ thuế đối với trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính nhưng có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính.

            Tại Khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 quy định, người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở.Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.Bên cạnh đó, để đảm bảo cơ sở cho việc thực hiện phân bổ nghĩa vụ thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định về khai thuế trong trường hợp này như sau: Người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách.

Năm là, Về trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của người nộp thuế và khấu trừ nộp thay nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam

 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 quy định, trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin về số hiệu tài khoản theo mã số thuế của người nộp thuế khi mở tài khoản và khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Việt Nam.Căn cứ theo quy định tại  Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định rõ, ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế…

Cụ thể, Khoản 2 Điều 30 quy định, theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế bao gồm: Tên chủ tài khoản; Số hiệu tài khoản theo Mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp; Ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.Việc cung cấp thông tin về tài khoản theo quy định trên được thực hiện lần đầu trong thời gian 90 ngày kể từ ngày 05/12/2020.Việc cập nhật các thông tin về tài khoản được thực hiện hàng tháng trong 10 ngày của tháng kế tiếp.Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của pháp luật.

            Trên đây là một số điểm mới trong quy định của nghị định số 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế mà các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện kê khai thuế  đúng quy định và có hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

 1. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế
 2. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14

3.http://tapchitaichinh.vn

4. http://thoibaotaichinhvietnam.vn

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương cơ hội và thách thức với nền kinh tế Việt Nam

Khi hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực sẽ tác động thế nào đến Việt Nam. Bài viết sẽ tìm hiểu khái quát Hiệp định CPTPP, đồng thời chỉ ra một số cơ hội cũng như những thách thức mà Việt Nam phải vượt qua để phát triển nền kinh tế.

Từ khóa: Hiệp định, CPTPP, Việt Nam, cơ hội, thách thức

 1. Khái quát về Hiệp định CPTPP

Hiệp định CPTPP - Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership. Đây là Hiệp định tiếp nối của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương  (TPP), sau khi Hoa Kỳ rút khỏi TPP. Hiệp định CPTPP được ký kết ngày 08/03/2018, với sự tham gia của 11 quốc gia thành viên: Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile, Peru, Brunei, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Thời điểm có hiệu lực

Theo quy định tại văn kiện Hiệp định CPTPP thì Hiệp định này sẽ chính thức có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày có ít nhất 06 thành viên hoặc một nửa số thành viên Hiệp định (tùy số nào ít hơn) thông báo cho Cơ quan Lưu chiểu (New Zealand) về việc đã hoàn tất các thủ tục pháp lý. Đối với các nước không thuộc nhóm đề cập ở trên, CPTPP sẽ có hiệu lực với nước đó sau 60 ngày để từ ngày nước đó thông báo với New Zealand về việc hoàn tất thủ tục phê chuẩn nội bộ của mình.

Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực từ ngày 30/12/2018 đối với nhóm 6 nước đầu tiên hoàn tất thủ tục gồm Mexico, Nhật Bản, Singapor, New Zealand, Canada và Australia. Đối với Việt Nam, Hiệp định có hiệu lực đối từ ngày 14/01/2019.

Nội dung chính của hiệp định

Văn kiện CPTPP gồm 30 Chương, bao trùm rất nhiều vấn đề, từ các vấn đề thương mại truyền thống (hàng hóa, dịch vụ, đầu tư…), đến các vấn đề thương mại chưa hoặc ít được đề cập trong các Hiệp định thương mại tự do - FTA (mua sắm công, thương mại điện tử, doanh nghiệp nhà nước…), và cả các vấn đề khác có liên quan đến thương mại (lao động, môi trường…).

Về cơ bản, Hiệp định CPTPP giữ nguyên nội dung của Hiệp định TPP. Tuy nhiên, CPTPP có 2 điểm khác biệt so với TPP: (1) 20 điều khoản nghĩa vụ đã bị tạm hoãn lại (trong đó có 11 nghĩa vụ liên quan tới Chương Sở hữu trí tuệ, 2 nghĩa vụ liên quan đến Chương Mua sắm của Chính phủ và 7 nghĩa vụ còn lại liên quan tới 7 chương là Quản lý hải quan và Tạo thuận lợi Thương mại, Đầu tư, Thương mại dịch vụ xuyên biên giới, Dịch vụ Tài chính, Viễn thông, Môi trường, Minh bạch hóa và Chống tham nhũng,); (2) tăng cường không gian chính sách và sự linh hoạt các quy định thông qua bổ sung các điều khoản mới về “rút lui”, “gia nhập” và “rà soát lại” hiệp định.

Rút khỏi hoặc gia nhập CPTPP

Về việc kết nạp thêm thành viên mới: CPTPP cho phép bất kỳ quốc gia hoặc khu vực lãnh thổ thuế quan nào có thể gia nhập Hiệp định, với điều kiện là thỏa thuận được về điều kiện và cách thức với tất cả các thành viên của CPTPP.

Về việc rút khỏi Hiệp định: nếu một nước Thành viên muốn rút khỏi Hiệp định phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan lưu chiểu (New Zealand), đồng thời thông báo cho tất cả các thành viên khác của Hiệp định về việc rút khỏi. Việc rút khỏi sẽ có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày gửi thông báo đến New Zealand, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Một vài số liệu thống kê về các nước CPTPP

 1. Đánh giá về cơ hội và thách thức khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực

Cơ hội đối với Việt Nam

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

CPTPP giúp Việt Nam tăng thêm hơn 1,1% GDP vào năm 2030 (có thể lên tới 3,5% GDP nếu có kích thích tăng năng suất).

Ngoài ra, Việt Nam còn được tiếp cận những thị trường tốt hơn với thuế suất thấp hơn (Với CPTPP, mức thuế xuất nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường CPTPP sẽ giảm từ 1,7% xuống 0,2%) và những thị trường mà hiện Việt Nam chưa ký kết hiệp định tự do thương mại, như Canada, Mexico, Chile và Peru. Hiệp định sẽ bổ sung động lực cho mô hình tăng trưởng dựa trên đầu tư và xuất khẩu của Việt Nam.

CPTPP giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Việc ký kết CPTPP với lộ trình giảm thuế xuất khẩu xuống còn 0% - 5% giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh về giá cả sản phẩm.

CPTPP tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài, tiếp cận công nghệ hiện đại.

CPTPP sẽ giúp Việt Nam trở thành một trong những địa chỉ hấp dẫn về đầu tư, đầu tư nước ngoài sẽ nhiều hơn, dẫn tới việc xây mới hoặc thuê các khu công nghiệp để phục vụ sản xuất. Nhờ sự vận động này, nhóm doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng sẽ có đà phát triển trong trung và dài hạn. Doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam giúp thay đổi ngành công nghiệp hỗ trợ và Việt Nam sẽ thu hút các doanh nghiệp FDI ngành công nghiệp hỗ trợ chứ không đơn thuần là lắp ráp. Tăng trưởng đầu tư nước ngoài kéo theo tăng trưởng ngành dịch vụ và tăng năng suất lao động. Các doanh nghiệp tư nhân trong nước sẽ có thêm cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nhờ vậy khuyến khích phát triển khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tham gia CPTPP giúp Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, từ đó thúc đẩy tăng trưởng nhiều ngành sản xuất trong nước.

Góp phần xóa đói, giảm nghèo và tạo thêm nhiều việc làm.

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhiều lợi ích xã hội, tạo ra khoảng 17.000 - 27.000 việc làm từ năm 2020. Tham gia CPTPP không chỉ tạo thêm số lượng việc làm mà còn hứa hẹn sẽ đem lại điều kiện làm việc, mức lương tốt hơn cho người lao động. Tạo động lực để Việt Nam đẩy mạnh cải cách thể chế.

Bên cạnh việc tận dụng cơ hội CPTPP mang lại về ưu đãi thuế, CPTPP còn tạo áp lực thúc đẩy cải cách thể chế để mở rộng thị trường, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Việt Nam phải duy trì được đà cải cách liên tục và có chất lượng sau khi gia nhập CPTPP.

Một số thách thức đối với Việt Nam

Bên cạnh những thuận lợi, CPTPP cũng đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam:

Áp lực cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài.

Các doanh nghiệp nước ngoài, với những thuận lợi về tài chính, trình độ quản trị, chuỗi phân phối toàn cầu sẽ nhanh hơn doanh nghiệp Việt Nam trong việc hưởng lợi từ các ưu đãi thuế quan. Bên cạnh đó, do tiềm lực của các doanh nghiệp Việt Nam yếu, sự liên kết với nhau kém nên sức ép cạnh tranh trên thị trường nước ngoài cũng là thách thức lớn. Việc phải mở cửa cho hàng hóa, dịch vụ của các nước đối tác tại thị trường Việt Nam đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt hơn tại thị trường nội địaDo khả năng thích nghi của doanh nghiệp Việt Nam với kinh tế thị trường kém nên nguy cơ thất bại của các doanh nghiệp trong nước cũng vì thế gia tăng.

Thách thức về hoàn thiện khung khổ pháp luật, thể chế.

Hiệp định đòi hỏi Việt Nam sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi một số quy định pháp luật về thương mại, hải quan, sở hữu trí tuệ, lao động... , chủ động và linh hoạt trong cải cách thể chế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, điều chỉnh mô hình tăng trưởng.

 

Thách thức đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của FTA thế hệ mới.

CPTPP đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa, các quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ, đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc và chặt chẽ, do vậy, tham gia Hiệp định này không tránh khỏi những khó khăn khi phải đáp ứng đầy đủ những chuẩn mực về chất lượng hàng xuất khẩu, cạnh tranh nguồn lao động chất lượng cao...

Thách thức về giảm nguồn thu ngân sách nhà nước.

Việc cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết sẽ làm giảm nguồn thu của nhà nước.

Thách thức về ổn định lao động - xã hội.

Cạnh tranh tăng lên khi tham gia CPTPP có thể làm cho một số doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, kéo theo đó là khả năng thất nghiệp sẽ xảy ra. Tuy nhiên, do cơ cấu xuất, nhập khẩu của phần lớn các nền kinh tế trong CPTPP không cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam, nên tác động này có tính cục bộ, quy mô không đáng kể và chỉ mang tính ngắn hạn.

 1. Kết luận

Tham gia CPTPP sẽ tạo cơ hội như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài, tiếp cận công nghệ hiện đại, mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần xóa đói, giảm nghèo và tạo thêm nhiều việc làm, tạo động lực để Việt Nam đẩy mạnh cải cách thể chế.  Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, CPTPP cũng đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam như áp lực cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài, hoàn thiện khung khổ pháp luật thể chế, thách thức đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của FTA thế hệ mới, giảm nguồn thu ngân sách nhà nước, thách thức về ổn định lao động - xã hội. Do vậy, Việt Nam phải tận dụng tốt các cơ hội để đạt được sự thành công trong hội nhập quốc tế và thực hiện có hiệu quả lợi ích gia nhập CPTPP.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Chuyên đề: Hiệp định CPTTP: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam – Tạp chí Tài chính (tapchitaichinh.vn) tháng 3/2018
 2. CPTPP và tác động của nó đến xuất nhập khẩu, Tạp chí Cộng sản (tháng 4/2018)
 3. https://theleader.vn/world-bank-danh-gia-chi-tiet-tac-dong-cua-hiep-dinh-cptpp-den-kinh-te-viet-nam-20180309133945501.htm
 4. Ngân hàng Bưu điện Việt Nam, Ðánh giá những tác động của CPTTP đến một số ngành kinh tế của Việt Nam (tháng 4/2018)
 5. World Bank,Tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương: Trường hợp của Việt Nam (05/3/2018).

THÁNG 11 Ở EBA-HTU - THÁNG TRI ÂN THẦY CÔ

Tháng 11 ùa về, khi những cơn gió lạnh đầu mùa khẽ len qua những cành lá, thì ở Khoa Kinh tế-QTKD, trường ĐHHT EBA-HTU, có những hơi ấm được lan tỏa... Từ những thầy cô giáo EBA-HTU, những thế hệ sinh viên EBA-HTU - những người đã trải qua tháng ngày thanh xuân rực rỡ dưới mái nhà EBA-HTU!!!

THANH XUÂN CỦA CÁC THẾ HỆ SINH VIÊN EBA-HTU!!! Thật tuyệt vời khi chúng em được gặp gỡ các thầy cô giáo - những người anh, người chị dưới mái nhà EBA-HTU - trẻ trung, năng động, nhiệt tâm, đã luôn quan tâm, động viên, khích lệ, dạy bảo chúng em những kiến thức, những bài học quý giá trên đường học, đường đời. Chúng em tự hào là sinh viên EBA-HTU, là một thành viên dưới mái nhà EBA-HTU!!!!

THÁNG 11 ở EBA-HTU - THÁNG TRI ÂN THẦY CÔ!!! Những thế hệ sinh viên EBA-HTU xúc động gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc tới các thầy cô giáo EBA-HTU!!! Cảm ơn các thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng em được bay cao bay xa. Lời thầy cô là hành trang giúp chúng em tự tin vững bước trên đường đời, để thêm yêu và trân quý từng khoảnh khắc sống!!!

THÁNG 11 ở EBA-HTU - THÁNG TRI ÂN THẦY CÔ!!! Các thế hệ sinh viên EBA-HTU xin kính chúc các thầy cô giáo luôn dồi dào sức khỏe, thành công, hạnh phúc và tiếp tục chèo lái các thế hệ sinh viên cập bến bờ tri thức!!!!

Chúc mừng các Thầy cô giáo EBA-HTU nhân ngày 20/11!!!

Khoa Kinh tế _QTKD tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tập thể Sinh viên Khoa Kinh tế-QTKD chúc mừng Thầy cô giáo nhân ngày 20/11

Sinh viên Phạm Hồng Sương, đại diện cựu sinh viên chúc mừng Thầy cô giáo Khoa Kinh tế-QTKD nhân ngày 20/11

Hướng đi mới cho việc phát triển du lịch gắn với các làng nghề thủ công truyền thống tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là một trong những địa phương có tiềm năng du lịch khá toàn diện. Với gần 137 km bờ biển, Hà Tĩnh có những bãi tắm giá trị như Xuân Thành, Xuân Hải, Thạch Hải, Thạch Bằng, Thiên Cầm, Kỳ Ninh, Đèo Con … với nguồn lợi hải sản phong phú, là thế mạnh để phát triển du lịch biển, đảo. Hà Tĩnh cũng có nhiều di tích danh thắng nổi tiếng như núi Hồng - sông La, bến Tam Soa - Tùng Lĩnh, suối Tiên - Thiên Tượng, đèo Ngang - Hoành Sơn Quan, hồ Kẻ Gỗ, Vườn quốc gia Vũ Quang, thác Vũ Môn, Quỳnh Viên - Nam Giới... Đó là điều kiện cần để có thể phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Hà Tĩnh có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng, từ bao đời nay luôn nổi tiếng là vùng “địa linh, nhân kiệt”.Đây là quê hương của nhiều danh nhân gắn với di tích lịch sử - văn hoá như khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, di tích Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, khu lưu niệm Tổng bí thư Trần Phú, khu lưu niệm Tổng bí thư Hà Huy Tập, khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc…

Đây cũng là vùng đất nổi danh với đời sống văn hoá dân gian hết sức phong phú được phản ánh qua các làn điệu dân ca, câu hát, vần thơ, lễ hội, làng nghề thủ công như  hát phường vải Trường Lưu, Trường Nga; ca trù Cổ Đạm; hát ví dặm đò đưa dọc sông Lam; múa sắc bùa ở Kỳ Anh, Đức Thọ, Hương Khê; hò chèo cạn ở Cẩm Nhượng; hò Thạch Khê; các đình, chùa nổi tiếng như chùa Hương Tích, đền Chợ Củi, Quỳnh Viên - Chiêu Trưng, đền bà Bích Châu, Sơn phòng Hàm Nghi... luôn hấp dẫn du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu và chiêm bái.

Đặc biệt, Hà Tĩnh có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng. Khai thác các sản phảm thủ công truyền thống và khôi phục phát triển các làng nghề có vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch. Kinh nghiệm cho thấy nhiều làng nghề truyền thống nếu được đầu tư xây dựng, khôi phục quá trình hoạt động có thể trở thành một điểm tham quan hấp dẫn, đồng thời có thể tổ chức bán được các sản phẩm lưu niệm cho du khách. Gần đây xu hướng phát triển làng nghề có sự tham gia của khách du lịch trong quá trình sản xuất đang được phát triển mạnh, càng nâng cao vị thế làng nghề thủ công truyền thống đối với hoạt động du lịch. Tuy nhiên, cần phải lựa chọn những nghề phù hợp và những làng nghề có vị trí gần các tuyến, điểm du lịch để thuận tiện đầu tư phát triển và tổ chức khai thác.

Hiện nay, Hà Tĩnh có hơn 30 làng nghề và nghề truyền thống với quy mô rất lớn với hàng ngàn hộ gia đình tham gia sản xuất, có thể kể đến một số làng nghề tiêu biểu có thể khai thác phát triển du lịch:

- Làng mộc Thái Yên: Thuộc xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, là một làng phát triển nghề mộc lâu đời. Hàng mộc Thái Yên không chỉ nổi tiếng ở trong nước, được ưa chuộng ở Hà Nội, Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh... mà còn nổi tiếng ở nước ngoài như Hồng Kông, Thượng Hải...Năm 2010, làng mộc Thái Yên được Hiệp hội làng nghề Việt Nam vinh danh là một trong chín  làng nghề tiêu biểu của cả nước.

Ảnh: Đĩa gỗ và biểu trưng gỗ (Nguồn: baohatinh.vn)

- Làng rèn Vân Chàng - Minh Lang: Thuộc xã Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh. Từ bao đời làng rèn Vân Chàng không chỉ có tiếng ở địa phương mà cả ở trong nước về sản xuất các mặt hàng như: dao, dựa, cuốc, xẻng, lưỡi cày và các hàng sắt gia dụng khác luôn được mọi người sử dụng ưa chuộng.

- Làng rèn Minh Lương: Làng nằm cạnh làng Vân Chàng, nay thuộc xã Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh. Làng phát triển nghề rèn nông cụ, hiện nay nghề vẫn được tiếp tục phát triển và mở rộng .

- Làng đóng thuyền Trường Xuân(nay là xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ): Một làng có nghề đóng thuyền nổi tiếng trong cả nước. Theo truyền ngôn và thần phả đền thờ tổ sư thì nghề này có từ đời Lê, thuộc xã Trường Xuân (Đức Thọ). Hiện nay có khoảng 170 hộ làm nghề đóng thuyền ở Trường Xuân đã phát huy, kế thừa ngành nghề truyền thống để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao.

Ngoài ra, ở Hà Tĩnh còn có một số làng nghề khác như: làng gốm Cẩm Trang; làng đúc đồng Đức Lâm; mỹ nghệ vàng bạc Nam Tri; dệt vải Châu Phong, Hạ Hoàng; dệt thảm (Xuân Hội, Nghi Xuân); Nghề dệt chiếu cói (Thị trấn Nghèn, Can Lộc); Nghề đan lát đồ mây, tre nứa, đóng thuyền (Thạch Long, Thạch Hà); Nghề làm nón bài thơ (Phù Việt, Thạch Hà; Kỳ Thư, Kỳ Anh); nghề dệt vải và làm chăn, đệm (Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh)...

Xác định được các tiềm năng to lớn đó đối với phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung, trong những năm qua tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chiến lược xây dựng thương hiệu, đầu tư xây dựng điểm đến, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo môi trường du lịch an toàn và thân thiện, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư quy mô lớn được triển khai thuận lợi và đúng tiến độ nhằm đưa ra các sản phẩm du lịch làng nghề mới, hấp dẫn du khách và có sức cạnh tranh so với các địa phương khác trong cả nước. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cần phải có những giải pháp cụ thể để phát triển du lịch gắn với các làng nghề thủ công truyền thống xứng với tiềm năng vốn có.

- Cơ quan ban ngành chuyên môn cần tổ chức một số cuộc điều tra, khảo sát về ý kiến du khách đối với hoạt động du lịch của các làng nghề, từ đó chúng ta mới biết nhu cầu thật sự của du khách là gì và khả năng đáp ứng của làng nghề đến đâu.

Ảnh: Sản phẩm gỗ nội thất Thái Yên (Nguồn: langvietonline.vn)

- Chính quyền địa phương cần có chương trình phổ biến, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân địa phương đặc biệt là nhận thức cho thế hệ trẻ, bởi vì đối tượng duy trì hoạt động của các nghề truyền thống còn bị hạn chế, chỉ tập trung vào đối tượng trung và cao tuổi, giúp họ nhận ra những giá trị thiết thực của sản phẩm từ những làng nghề thủ công truyền thống mang lại.

- Tỉnh cần lựa chọn một số làng nghề có tiềm năng, lợi thế về sản phẩm, cảnh quan, môi trường, có khả năng kết nối và nghề đặc trưng nhằm phát triển làng nghề truyền thống kết hợp với du lịch để có thể tổ chức đầu tư phát triển khai thác, xúc tiến, quảng bá giới thiệu các sản phẩm trở thành điểm đến hấp dẫn của các tour du lịch.

- Cần có chính sách cơ chế “mở” để tập trung xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, hỗ trợ đào tạo nghề, khuyến khích các nghệ nhân, thợ lành nghề tiếp tục truyền, dạy nghề, vận động hình thành các HTX, doanh nghiệp trong các làng nghề để làm hạt nhân phát triển làng nghề.

- Cơ quan chuyên môn tỉnh cần xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm thủ công, truyền thống; nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, phát triển sản phẩm đa dạng cả về mẫu mã, chất lượng và tạo ra các sản phẩm đặc trưng, phù hợp với hàng lưu niệm - quà tặng phục vụ du lịch.

- Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển các làng nghề truyền thống đó chính là việc bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái. Thực trạng phổ biến hiện nay là sự phát triển của làng nghề truyền thống tại các điểm du lịch luôn đi kèm với sự ô nhiễm môi trường.

- Tiếp đến, một trong những yếu tố mà khách du lịch quan tâm tại các làng nghề truyền thống đó là bản sắc văn hóa, việc phát triển làng nghề cũng đồng nghĩa là việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng, có như vậy hoạt động làng nghề với hoạt động du lịch mới thực sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, để các làng nghề phát triển đúng với tiềm năng, trở thành một loại hình trọng điểm thu hút khách du lịch cần có sự hợp tác chặt chẽ, chung tay góp sức của các ban, ngành, chính quyền địa phương với các doanh nghiệp, cộng đồng người dân và những nghệ nhân, người thợ ở các làng nghề truyền thống.

Có thể nói rằng phát triển du lịch gắn với phát triển các làng nghề truyền thống đang thu hút ngày càng nhiều khách du lịch. Bên cạnh những lợi ích về kinh tế, xã hội, loại hình du lịch này còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và giữ gìn bản sắc dân tộc.Văn hóa các làng nghề truyền thống đích thực là một nhân tố hấp dẫn để phát triển du lịch.

 

Tài liệu tham khảo

 

[1]. Sở VHTT&DL Hà Tĩnh (2012), Đề án chính sách khuyến khích phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2010 - 2020.

[2]. Sở VHTT&DL Hà Tĩnh (2013), Báo cáo quy hoạch phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

[3] UBND tỉnh Hà Tĩnh (2013), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 tầm nhìn 2050.

[4]  http://www.vietnamtourism.gov.vn

[5]  http:// www. dulichhatinh.com.vn

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube