^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Thực trạng tiếp cận vốn đối với doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1. Đặt vấn đề

Vốn là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung và các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa nói riêng.

Thiếu vốn có thể làm cho doanh nghiệp rơi vào vòng luẫn quẩn của sự kém hiệu quả kinh tế và khó khăn trong việc duy trì hoạt động kinh doanh.Thiếu vốn, đầu tư thấp, hiệu quả kinh tế thấp lại hạn chế khả năng tiếp cận các nguồn vốn mà đặc biệt là nguồn vốn tín dụng. Do vậy, cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn vốn là hết sức quan trọng đối với khu vực DNTMNVV hiện nay. 


2. Kết quả nghiên cứu

Theo kết quả khảo sát 200 doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa và 25 nhà quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2015. 

Kết quả khảo sát các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh cho thấy khả năng tiếp cận vốn từ các nguồn không giống nhau. Chỉ có khả năng tiếp cận vốn từ ngân hàng trong nước, tín dụng ưu đãi, vay trên thị trường tự do và nguồn khác được đánh giá ở mức trên trung bình. Cụ thể vay từ ngân hàng trong nước điểm trung bình là 3,57; tín dụng ưu đãi điểm số trung bình là 3,09; vay trên thị trường tự do điểm trung bình là 3,59 và vay từ các nguồn khác điểm trung bình là 3,66. Đối với một số tổ chức việc tiếp cận vốn gặp rất nhiều khó khăn như Ngân hàng nước ngoài đạt điểm trung bình 1,57; các nhà cung cấp đầu vào đạt 1,74 điểm; các doanh nghiệp đối tác nước ngoài đạ 1,89 điểm; các doanh nghiệp đối tác trong nước đạt 1,43 và huy động vốn từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu đạt 1,51 điểm. Nhìn chung các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa gặp rất nhiều khó khăn về việc tiếp cận vốn từ các tổ chức nước ngoài, các đối tác và thị trường chứng khoán.

Điều này chứng tỏ chính sách của Nhà nước trong những năm vừa qua rất quan tâm đến việc hỗ trợ vốn cho DNTMNVV khi được tiếp cận với nguồn vốn vay từ ngân hàng trong nước, cũng như được hỗ trợ từ nguồn tín dụng ưu đãi nhằm giải quyết vấn đề vốn cho các DNTMNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên việc vay vốn từ thị trường tự do và nguồn khác cũng được các DNTMNVV trên địa bàn tỉnh quan tâm. Điều này chứng tỏ khả năng tiếp cận vốn trên thị trường này dễ dàng hơn các nguồn vốn khác. 

Bên cạnh đó việc tiếp cận vốn vay từ nước ngoài còn rất hạn chế, đây cũng là hạn chế chung của các DNNVV hiện nay nên chưa phát huy được nguồn vốn dồi dào từ nước ngoài. Nguyên nhân là do doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có quy mô nhỏ, hoạt động kinh doanh manh mún dẫn đến nguy cơ gặp nhiều rủi ro trong kinh doanh nên chưa tạo được niềm tin từ các tổ chức tín dụng nước ngoài cũng như từ đối tác kinh doanh. Mặt khác với quy mô vốn ít các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa rất khó huy động vốn trên thị trường chứng khoán do điều kiện về niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán.

Bảng 1.1:  Mức độ tiếp cận các nguồn vốn của DNTMNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đơn vị tính: %

STT

Nguồn vốn

 

Điểm

TB

1

 

2

 

3

4

 

5

1

Ngân hàng trong nước

5

25

10

28

32

3.57

2

Ngân hàng nước ngoài

79

5

3

6

7

1.57

3

Tín dụng ưu đãi

12

31

20

10

27

3.09

4

Các tổ chức tín dụng khác

25

9

31

25

10

2.86

5

Họ hàng và bạn bè

18

40

8

9

25

2.83

6

Các nhà cung cấp đầu vào

71

3

13

7

6

1.74

7

Các doanh nghiệp đối tác trong nước

68

7

6

6

13

1.89

8

Các doanh nghiệp đối tác nước ngoài

84

2

5

5

4

1.43

9

Phát hành cổ phiếu, trái phiếu

80

6

3

5

6

1.51

10

Vay tiền trên thị trường tự do

14

5

15

40

26

3.59

11

Nguồn khác

1

1

0

1

3

3.66

    Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra

 

Nhìn vào hình 1.1 chúng ta nhận thấy khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa đối với ngân hàng trong nước chiếm 32% đánh giá là rất dễ dàng trong việc tiếp cận vốn; 28% đánh giá việc tiếp cận vốn không hạn chế. Điều này chứng tỏ chính sách của Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn được dễ dàng hơn để khuyến khích đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp.

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra

 

 

Nhìn vào hình trên cho thấy tỷ lệ DNTMNVV đánh giá vấn đề thủ tục hành chính gây ra nhiều khó khăn cho DNTMNVV chiếm 58%, điều kiện cho vay của ngân hàng hiện nay theo đánh giá của các DNTMNVV cũng gây ra nhiều khó khăn chiếm 40%, ngoài ra còn có sự phân biệt đối xử trong cho vay giữa DNNN với DNTMNVV ngoài quốc doanh. Điều này chứng tỏ mặc dù chính sách của Ngân hàng Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực trong việc tạo thuận lợi cho các DNTMNVV vay vốn song bên cạnh đó còn tồn tại một số vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện các chính sách, chủ trương của hệ thống các ngân hàng thương mại hiện nay.

Như vậy, các DNTMNVV trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

            Thực hiện Nghị Quyết số 22/NQ- CP của Chính phủ về việc thực hiện các chương trình trợ giúp DNNVV theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các kế hoạch nhằm trợ giúp DNTMNVV trong việc tiếp cận vốn kinh doanh để giải bài toán khó khăn về vốn cho DNTMNVV. Trong thời gian vừa qua UBND tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan để xây dựng và thành lập các Quỹ nhằm tạo vốn để đáp ứng nhu cầu về vốn cho các DNTMNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

            Để đánh giá tính hiệu quả của việc thành lập các Qũy hỗ trợ tài chính, hỗ trợ của hệ thống ngân hàng Thương mại cho DNTMNVV, tác giả đã khảo sát ý kiến của các cán bộ quản lý Nhà nước và  nhận được phản hồi thể hiện trên bảng sau:

Bảng 1.3:  Đánh giá về hiệu quả của chính sách  hỗ trợ tài chính cho DNTMNVV từ các quỹ và hệ thống ngân hàng thương mại

Đơn vị tính: %

 

1

2

3

4

5

ĐTB

Quỹ bảo lãnh tín dụng

50

15

20

10

5

2,05

Hỗ trợ chương trình trợ giúp đào  tạo, lập hồ sơ vay vốn

15

40

20

10

15

2,70

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

35

40

15

5

5

2,40

Hệ thống ngân hàng thương mại

0

10

10

45

35

4,05

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra

 

            Nhìn vào bảng 1.3, ta nhận thấy theo nhận định của các cán bộ quản lý thì việc thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 22/NQ-CP đạ 2,05 điểm, Quỹ  phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 2,4 điểm, trong khi đó hệ thống ngân hàng thương mại đạt 4,05 điểm. Điều này chứng tỏ tính hiệu quả thấp của các Quỹ hỗ trợ tài chính cho DNTMNVV trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh lại được đánh giá có hiệu quả rất cao. Nguyên nhân là do sự can thiệp của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trung ương và chính sách của UBND tỉnh nên hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DNTMNVV tiếp cận vốn dễ dàng hơn.

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra

Hình 1.3: Tỷ lệ đánh giá hiệu quả của chính sách hỗ trợ tài chính cho DNTMNVV từ các quỹ và hệ thống ngân hàng thương mại

Nguyên nhân dẫn đến hiệu quả của hệ thống ngân hàng thương mại trong việc hỗ trợ tài chính đối với DNTMNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh được thể hiện trên bảng sau:

Bảng 1.4:  Đánh giá về thuận lợi các thủ tục pháp lý của hệ thống ngân hàng thương mại trong hỗ trợ cho vay vốn đối với DNTMNVV

 

Đơn vị tính: %

 

 

1

2

3

4

5

ĐTB

Hồ sơ vay vốn

5

15

25

35

20

3,5

Thời hạn cho vay

5

10

20

45

25

3,9

Lãi suất cho vay

5

5

15

40

35

3,95

Phương thức thanh toán gốc và lãi

0

10

15

50

25

3,9

 

 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra

Nhìn vào bảng số liệu trên, ta nhận thấy về cơ bản các thủ tục, cơ chế của hệ thống ngân hàng thương mại là tạo điều kiện khá thuận lợi cho DNTMNVV trên địa bàn tỉnh. Xét theo điểm số trung bình thì lãi suất cho vay đạt 3,95 điểm. Theo đánh giá của các chuyên gia thì lãi suất cho vay hiện nay áp dụng đối với các DNTMNVV là hợp lý và khuyến khích được các DNTMNVV trong việc vay vốn để đầu tư và kinh doanh. Cũng theo kết quả khảo sát việc làm hồ sơ vay vốn chỉ đạt 3,5 điểm. Điều này chứn tỏ thủ tục về hồ sơ vay vốn vẫn là một trở ngại đối với các DNTMNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nhìn chung các thủ tục pháp lý của hệ thống ngân hàng thương mại đã tạo điều kiện khá thuận lợi trong việc hỗ trợ các DNTMNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phát triển.  

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả điều tra

Hình 1.4: Tỷ lệ đánh giá về thuận lợi các thủ tục pháp lý của hệ thống ngân hàng thương mại trong hỗ trợ cho vay đối với DNTMNVV (%)

            Nhìn vào hình trên, ta thấy tỷ lệ  đánh giá mức độ khá thuận lợi về phương thức thanh toán gốc và lãi chiếm 50%. Điều này chứng tỏ hệ thống ngân hàng thương mại đã rất linh hoạt trong việc tạo cơ chế thanh toán gốc và lãi hỗ trợ cho các DNTMNVV trên địa bàn.

3. Kết luận

            Nhìn chung các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp cận được nguồn vốn tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Tỉnh. Tuy nhiên trong quá trình tiếp cận các nguồn vốn còn gặp một số trở ngại như việc huy động vốn từ quỹ phát triển doanh nhỏ và vừa. Thủ tục pháp lý còn gặp một số khó khăn như việc làm hồ sơ vay vốn.

  

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2015

 

2. Tổng hợp kết quả điều tra doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube