Đoàn Thanh niên Khoa KT-QTKD

Đoàn Thanh niên Khoa KT-QTKD

  1. BÍ THƯ

Thạc sỹ: Cù Thị Nhung

 E-mail: nhung.cuthiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0985.420.353

  1. PHÓ BÍ THƯ

Nguyễn Thị Thùy Trang

 E-mail: thuytrangks97@gmail.com

Điện Thoại: 01657.887.984