^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Công đoàn khoa KT-QTKD

CÔNG ĐOÀN

  1. Chủ tịch:

Thạc sỹ: Trần Thị Khánh

 E-mail: khanh.tranthiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0986.888.770

  1. Phó chủ tịch

Thạc sỹ: Nguyễn Thị Kim Dung

 E-mail: dung.nguyenthikimThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện Thoại: 0946.020.238

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube