^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ban chủ nhiệm khoa

 

 

CHỦ NHIỆM KHOA

+ ThS, NCS. Hoàng Ngọc Hà

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

+ Điện thoại: 0912.266.270

 

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

+ TS. Bùi Quỳnh Thơ

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0912.883.114

 

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

+ Ths, NCS. Trần Mạnh Hùng

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Điện thoại: 0393.976.868

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2013. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh Rights Reserved.


Facebook twitter youtube